دانلود رایگان


تدارک نظری برای بررسی مسائل اجتماعی فرهنگی ايران - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود کتاب تدارک نظری برای بررسی مسائل اجتماعی فرهنگی ايران نوشته ی حامد حاجی حیدری

دانلود رایگان
تدارک نظری برای بررسی مسائل اجتماعی فرهنگی ايراندانلود کتاب تدارک نظری برای بررسی مسائل اجتماعی فرهنگی ايران
نوشته ی حامد حاجی حیدری
عنوان : تدارک نظری برای بررسی مسائل اجتماعی-فرهنگی ایران
نویسنده: حامد حاجی حیدری (عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران)
ناشر:فرهنگ نو
چاپ: ۱۳۹۳ چاپ اول


فرمت فایل:
پی دی اف
تعداد صفحه:
274
حجم فایل:
4.91MB
معرفی اثر:
░▒▓ کلیات
■ سیر رویکردهای جامعه شناسی مسائل اجتماعی
■ چشم انداز کلی به رویکردها در تبیین مسائل اجتماعی ایران

░▒▓ رویکرد استبداد آسیایی در تبیین مسائل اجتماعی ایران
■ کارل ویتفوگل؛ استبداد شرقی ... برخی از مشخصات دولت خودکامه شرقی... پایه های نظری نظام آسیایی... طبقه حاکمه و برده داری دولتی... شرایط اقلیمی و نهادهای اجتماعی... دولت خودکامه شرقی، دولت کارگزار جامعه... دین در دولت خودکامه ی شرقی... طبقه بهره کش، قدرت در جوامع آسیایی... مبارزه طبقاتی و تکامل اجتماعی... عوامل اخیر تحول در جوامع آسیایی
■ محمد علی همایون کاتوزیان... مقاله ی حکومت خودکامه: نظریه ای تطبیقی ... قانون
■ پرویز پیران؛ اصول رهیافت استبداد آسیایی در ایران طی سطوح کلان/میانی/خرد

░▒▓ رویکرد مدرن سازی در تبیین مسائل اجتماعی ایران
■ مقدمات نظری... داروینیسم... اسپنسر... رویکرد کارکردی؛ نوتکامل گرایی... رهیافت سیستمی؛ بنیان مکتب مدرن سازی... پدیده ی تالکت پارسنز... مکتب مدرن سازی
■ مبنای نظری مدرن سازی سیاسی، حسین بشیریه و کلوپ اطلاعات سیاسی اقتصادی... عنصر کلیدی توسعه سیاسی... توسعه ی سیاسی: سیستم سیاسی کارآمد و پاسخگو... توسعه سیاسی: سامان سیاسی و تدابیر سیاسی برای کنترل بحران های توسعه... توسعه سیاسی: رشد و توزیع قدرت... توسعه سیاسی: پیش شرط توسعه یا پیامد آن... توسعه ی سیاسی: سامان جامعه مدنی و گستره عمومی
■ جمع بندی؛ توسعه ی سیاسی: توسعه ی کارآمدی و نهادینه شدن حوزه ی عمومی (دولت) و گستره ی همگانی... ۱. حرکت همگانی در جهت یک هدف معین در جامعه احتیاج به تفاهم دارد. ... ۲. تفاهم ملی و انسجام درونی محتاج نهادسازی در جامعه ی مدنی و گستره ی عمومی است. ... ۳. توسعه در جامعه نیازمند دولتی نهادمند و کارآمد است. ... ۴. مشروعیت
■ اعمال چهارچوب مدرن سازی در تحلیل مسائل اجتماعی ایران؛ غایت زدایی از پروژه ی توسعه
■ سعید حجاریان... مقاله ی تحول گفتمان ترقی در اندیشه روشن فکران دینی ... گفتمان تصعید... گفتمان تکامل... گفتمان توسعه... رهیافت انتقادی

░▒▓ رویکرد منتقد مدرنیت در تبیین مسائل اجتماعی ایران
■ مدرنیت چیست؟
■ مقدمات یک چهارچوب معرفت شناختی انتقادی اصول گرا
■ چشم انداز رویکرد منتقد مدرنیت به مسائل اجتماعی ایران
■ عصر سازندگی و عصر اصلاحات
■ تحلیل عقلانیت عصر سازندگی و عصر اصلاحات
■ سنجش فرهنگی عصر سازندگی و عصر اصلاحات ؛ چشم اندازه ای آتی
■ درون مایه ی متناقض توسعه در عصر سازندگی و عصر اصلاحات
■ روشن فکر بی خدای عصر سازندگی و عصر اصلاحات
■ ظهور و سقوط عصر اصلاحات
■ سطح تحلیل اجتماعی و سیاسی فلسفه ی اخلاق سروشی
■ فروپاشی اخلاقی و راه حل دموکراسی لیبرال
■ وضعیت موجود
■ تحلیل فرهنگی ماهیت شکاف های فعال در شرایط جدید جامعه ی ایران
■ تحلیل فرهنگی صورت بندی سیاسی طبقه ی متوسط شهری ایران
■ فروپاشی اجتماعی در طبقه ی متوسط شهری ایران
■ واقع بینی؛ بدبینی مثبت به وضعیت هنجاری طبقه ی متوسط ایران
■ تحلیل طبقه ی متوسط شهری ایران در فیلم عامه پسند پاورچین
■ سنجش فرهنگی تکنوکراسی در ایران؛ شرارت سازمان یافته ی روشن فکری
■ نابودی امنیت اخلاقی انسان مابعدتوسعه ایرانی
■ آیا عدالت از دستور کار اقدام سیاسی خارج شده است؟


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
دانلود رایگان


خلاصه کتاب


مسائل اجتماعی فرهنگی ايران


تدارک نظری برای بررسی مسائل


جامعه شناسی


حامد حاجی حیدری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


جوياي مطالب - فقر فرهنگی

فرهنگ مصرفي يا مصرف‌گرايي، فقر فرهنگي، عدم آينده‌نگري و تقريب سطح زندگي از
... در بررسي نيازهاي انساني كه فقدان آنها به فقر منجر مي‌شود مي‌توان حداقل‌هاي زندگي
همچون غذا و .... درباره فقر و محروميت دو الگوي نظري درباره اوليه كه هريك به شاخه هاي
گوناگوني .... مشکل فرهنگي ايران امروز، به ظرفي برمي گردد که مردم ايران درآن قرار
دارد.

جریان شناسی فکری یا گریز از تفکر؟! - سیمافکر

گو اینکه مخاطبان «جریان شناسی فکری» در تدارک مبارزه یا مقابله عملی خاص هستند
و ... توجه به «جریان شناسی صاحبنظران» به جای «تنقیح مسائل نظری» دانشجویان را
به ... که فضای فرهنگی یعنی زمینه رشد و شکوفا شدن اندیشه و احساس او را می سازند.
... از گروه های سیاسی معاصر ایران جایی بین جامعه شناسی سیاسی و «اندیشه سیاسی»
...

بازنمایی فضا و هویت شهری در رمان فارسی(مطالعه موردی آثار عباس معروفی)

در این کتاب لینچ با بررسی سه شهر بوستن، جرزی سیتی و لوس آنجلس تلاش می کند
تا ..... بنابراین از خلال اندیشه های آن ها می توان به موقعیت امور اجتماعی و فرهنگی
ایران آن ... چارچوب نظری این پژوهش بر اساس نظریات لوفبور و سه مفهوم "بازنمایی
فضا"، .... های مناسب برای بررسی مسائل اجتماعی و فرهنگی است، که اط منظر انسان
شناسی و ...

ﻣﻘﺪﻣﻪ واﺣﺪي ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﮐﻨﺎر ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﮐﻪ

ﺧﺎﻧﻮاده در ﮐﻨﺎر ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺟﺰاء ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد، اﺻﻠﯽ. ﺗﺮﯾﻦ. واﺣﺪي. اﺳﺖ
ﮐﻪ در آن ... ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪ. ﻫﺎي ﻗﻮﻣﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ. ﺟﺎﻣﻌﻪ. ي اﯾﺮان داﺷﺘﻪ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮاي
ﺷﻨﺎﺧﺖ. ﺑﻬﺘﺮ رﻓﺘﺎر ﺑﺎروري در ... ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه .اﻧﺪ. ﺳﭙﺲ، ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﻫﺎي ﻣﻄﺮح. ﺷﺪه
ﺗﺪارك دﯾﺪه ﺷﺪه و ﻣﺪل ﻧﻈﺮي. ﺗﺤ. ﻘﯿﻖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس .... ﻫﺎ را در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺴﺎﺋﻞ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎروري ﺗﻐﯿﯿﺮ. داده
اﺳﺖ.

کتاب تدارک نظری برای بررسی مسائل اجتماعی - فرهنگی ایران - بای بوک

خرید کتاب تدارک نظری برای بررسی مسائل اجتماعی - فرهنگی ایران - نویسنده : حامد
حاجی حیدری - انتشارات جامعه نو.

تدارک نظری برای بررسی مسائل اجتماعی فرهنگی ايران

7 فوریه 2013 ... رویکرد استبداد آسیایی در تبیین مسائل اجتماعی ایران کارل ویتفوگل؛ «استبداد
شرقی» مشخصات دولت خودکامه شرقی پایه‌های نظری نظام آسیایی

3 ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﺮوژه اﺣﺪاث ﺳﺪ ﮐﺎ

ﺑﺮوز ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺮ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﻧﻈﺎم ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ، ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪن ارﺗﺒﺎﻃﺎت. اﺟ. ﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﻫﻢ ﺧﻮردن ...
ﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز .... ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻇﺎﻫﺮ. ﺷﻮد. از اﯾﻦ. رو ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ
درﺑﺎره. ي. ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎﺷﯽ از. اﺣﺪاث ﺳﺪ ﮐﺎرون. 3. ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ... ﻧﻈﺮي آن از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ، اﺳﻨ ..... )ب.
ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه. ﺗﺪارك. ﻣﺴﮑﻦ. و. زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ. ﻫﺎي. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. ﻣﺎﻧﻨﺪ روش. ﻫﺎي. ﺧﻮدﯾﺎري، ﻣﮑﺎن. ﻫﺎ. و. ﺧﺪﻣﺎت
...

ﻣﻘﺪﻣﻪ واﺣﺪي ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﮐﻨﺎر ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﮐﻪ

ﺧﺎﻧﻮاده در ﮐﻨﺎر ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺟﺰاء ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد، اﺻﻠﯽ. ﺗﺮﯾﻦ. واﺣﺪي. اﺳﺖ
ﮐﻪ در آن ... ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪ. ﻫﺎي ﻗﻮﻣﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ. ﺟﺎﻣﻌﻪ. ي اﯾﺮان داﺷﺘﻪ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮاي
ﺷﻨﺎﺧﺖ. ﺑﻬﺘﺮ رﻓﺘﺎر ﺑﺎروري در ... ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه .اﻧﺪ. ﺳﭙﺲ، ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﻫﺎي ﻣﻄﺮح. ﺷﺪه
ﺗﺪارك دﯾﺪه ﺷﺪه و ﻣﺪل ﻧﻈﺮي. ﺗﺤ. ﻘﯿﻖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس .... ﻫﺎ را در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺴﺎﺋﻞ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎروري ﺗﻐﯿﯿﺮ. داده
اﺳﺖ.

بررسی تگناها و موانع موجود فرهنگی - اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی ...

بررسی تگناها و موانع موجود فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در توسعه بخش تعاون
خراسان شمالی ... مسائل و مشکلات فرش دستباف در دو طبقه سخت افزاری و نرم افزاری
خلاصه می شود. ... رشد صنایع و رقابتی شدن بازارها در تمامی عرصه ها که صنعت فرش
ایران از آن ... استمرار یک سیستم بهره وری مستلزم اقداماتی چند نظری تسهیم منافع،
اصلاح ...

کتاب تدارک نظری برای بررسی مسائل اجتماعی - فرهنگی ایران - بای بوک

خرید کتاب تدارک نظری برای بررسی مسائل اجتماعی - فرهنگی ایران - نویسنده : حامد
حاجی حیدری - انتشارات جامعه نو.

کنوانسیون برن، عضویت کشورها و وضعیت ایران در شرایط موجود ...

13 ژوئن 2016 ... گزارش فرهنگی بررسي «کنوانسیون برن، عضویت کشورها و وضعیت ایران در ... معاهده
برن، مستلزم تدارک مقدماتی در عرصة نظری(قانون نویسی) است؛ چراکه بدون تمهیدات
لازم در سطح ملی، عضویت ايران در این معاهدات به ‌طور قطع مشکلات و مسائل بسیاری ...
همچنين از ابعاد اقتصادی و سیاسی نیز این الحاق می تواند دستاوردهای ...

بررسی تگناها و موانع موجود فرهنگی - اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی ...

بررسی تگناها و موانع موجود فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در توسعه بخش تعاون
خراسان شمالی ... مسائل و مشکلات فرش دستباف در دو طبقه سخت افزاری و نرم افزاری
خلاصه می شود. ... رشد صنایع و رقابتی شدن بازارها در تمامی عرصه ها که صنعت فرش
ایران از آن ... استمرار یک سیستم بهره وری مستلزم اقداماتی چند نظری تسهیم منافع،
اصلاح ...

کتاب تدارک نظری برای بررسی مسائل اجتماعی - فرهنگی ایران

کتاب تدارک نظری برای بررسی مسائل اجتماعی - فرهنگی ایران انتشارات جامعه نو
رقعي شومیز تاریخ چاپ93/09/08 نوبت چاپ1.

تدارک نظری برای بررسی مسائل اجتماعی فرهنگی ايران - پروژه ها - کتاب

عنوان : تدارک نظری برای بررسی مسائل اجتماعی-فرهنگی ایران نویسنده: حامد حاجی
حیدری (عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران) ناشر:فرهنگ نو چاپ: ۱۳۹۳
...

ساخت اجتماعی اعتیاد در ایران - راسخون

اعتیاد از جمله مسائل اجتماعی در ایران است که در دهه های گذشته در ساخت اجتماعی ... در
این تحقیق به منظور تحلیل این موضوع، از مدل نظری واقع گرایی تحلیلی استفاده شده
است. ... همچنین ابعاد ذهنی و الگوی تغییر نگرشی در خصوص اعتیاد نیز مورد بررسی
..... این مسأله را در کنار زمینه های فرهنگی یا قومی داخلی قرار دهید تا شرایط ترانزیت ...

بررسی نفوذ اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی بر زندگی فردی - میگنا

30 نوامبر 2014 ... اما این تأثیرها نیز به درستی و با روش‌های علمی در ایران مورد بررسی قرار نگرفته
است. ... در بين مسائل و مشكلات رواني اجتماعي جوانان استفاده‌ی بیش از حد از ....
اینترنت صحنه فرهنگی و اجتماعی است که فرد خود را در موقعیت های متنوع نقش ها ......
است بر مهارت های اجتماعی آنان در تدارک فراغت های گروهی و تفریحات و بازی ...

مرکز مطالعات فرهنگی اجتماعی - توسعه فرهنگي

مرکز مطالعات فرهنگی اجتماعی - توسعه فرهنگي - محلی برای درج مقالات پژوهش ها و ...
توسعه فرهنگي گونه اي از توسعه در جوامع انساني است كه در مورد وجوه آن اتفاق نظري
كلي .... فرهنگي توسعه بدون تفكيك آن به چهار عامل فوق در نظر بوده و بررسي شده است
. .... صحيح در تمام نقاط كشور و براي همه اقشار،برنامه و فعاليت فرهنگي تدارك ببيند.

گونه شناسي مسائل اجتماعي جوانان ايران با تاكيد بر وضعيت دختران ...

از همين رو تدارك نوعي زمينه نظري براي ورود به بحـث از مسـائل اجتماعي در چنين ... را در
بررسي مسأله مورد بررسي يعني مسائل اجتماعي جوانان به طور عام و مسائل اجتماعي .....
فرهنگي اقتصادي ميان تهران و ساير كلان شهرهاي ايران با بقيه شهرهاي كوچك تر و ...

نقش شبکه‌های ماهواره‌ای در ایجاد چالش‌های فرهنگی و فروپاشی خانواده در ایران

29 ا کتبر 2013 ... با اینکه نفوذ ماهواره، معضلات فرهنگی اجتماعی بسیاری در بین خانواده‌های ... گرفته
و در قلمرو نظری برای بررسی اثرگذاری وآسیب‌رسانی شبکه‌های ماهواره‌ای بر ..... دهه،
یکی از دغدغه‌های مهم سیاست‌گذاران فرهنگی و صاحب نظران مسائل اجتماعی ایران، ...
بنابراین، مجالی باید تدارک دید تا فارغ از روزمرگی‌های متعارف، کمی ‌به ...

بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران (مطالعه تطبیقی) - پایگاه مقالات ...

12 مه 2015 ... عنوان مقاله: بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران (مطالعه تطبیقی) ... که دارای تشابهات
اقتصادی، سیاسی، اداری، اجتماعی، فرهنگی، فنی و تکنولوژیک هستند. ... سیاست
مذکور بر ایـــــن مبنای نظری استوار گردیده که چنانچه دولتها وارد ..... جهت دستیابی به
این چشم انداز، برنامه ریزی ها، تصمیم گیری ها، تدارک ساز وکارهای ...

پرتال جامع علوم انسانی - علوم اجتماعی، فمینیسم و انگاره مرد محوری

هرچند مدت طولانی از تأسیس رشته مطالعات زنان در دانشگاه‌‌‌های ایران نمی‌گذرد، لیکن
بررسی‌‌های ... الزامات و مقتضیات ماهوی این رشته و نیز ویژگی‌‌های فرهنگی، اجتماعی
جامعه ایران است. ... و چه نگرش و طریق‌های را برای حل مسائل اجتماعی زنان پیشنهاد
می‌کند؟ .... با این رویکرد، فمینیست‌ها در زمره‌ی منتقدان علوم اجتماعی ظاهر شده و با
بررسی تأثیر ...

گذار سیاسی افغانستان از مسیر فرهنگ - ایران آنلاین

2 نوامبر 2015 ... با عطف به این امر فهم تحولات سیاسی و اجتماعی افغانستان ریشه در ... است که
پژوهشگران ایرانی توجهی جدی به سیاستگذاری‌های فرهنگی و اجتماعی این ... حتی
مضامین فرهنگ و عرفان خراسان مانند دیگردوستی، راستی، بلند نظری و تسامح و
بردباری در ... به طور اختصاصی به بررسی مسائل سیاسی و اجتماعی جدید بپردازند؟

بررسی نفوذ اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی بر زندگی فردی - میگنا

30 نوامبر 2014 ... اما این تأثیرها نیز به درستی و با روش‌های علمی در ایران مورد بررسی قرار نگرفته
است. ... در بين مسائل و مشكلات رواني اجتماعي جوانان استفاده‌ی بیش از حد از ....
اینترنت صحنه فرهنگی و اجتماعی است که فرد خود را در موقعیت های متنوع نقش ها ......
است بر مهارت های اجتماعی آنان در تدارک فراغت های گروهی و تفریحات و بازی ...

انقلاب ۱۳۵۷ ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

انقلاب ۱۳۵۷ ایران در ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ هجری خورشیدی (۱۱ فوریه ۱۹۷۹) با مشارکت ...
سیاسی مخالف حکومت پهلوی، روشنفکران، دانشجویان و روحانیون شیعه در ایران انجام ...
نقطه ضعفهای رژیم و مسائلی می‌پرداخت که موجب نارضایتی توده مردم مسلمان ایران
می‌شد. ..... بررسی مطبوعات زیرزمینی، نسل جوانی از روشنفکران را نشان می‌داد که ضمن
توجه ...

ارزش ها، اولویت ها و چشم اندازهای جوانان ایرانی+بولتن - دیدبان

7 ا کتبر 2014 ... علاوه بر بررسی جمعیت شناختی جوانان و الگوهای سنتی و اجتماعی استفاده آنان از ...
نقشی موثر و کلیدی را در تحرکات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بازی می کنند. ... یک
کل، که از تمرکز بر یک گروه خاص در آن خود داری شده) تدارک دیده شده است. .... نگرانی
برای شغل، آینده شغلی و همین طور کلیت مسائل زندگی، اولویت های ...

ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺑﺮ آﻣﺎﻳﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺮزﻣﻴﻦ و ﺟﺎﻳﮕﺎه آن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ

ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻈﻠﻮﻣﻴﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ در اﻳﺮان و اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎ ... اﻣـﺎ ﻣﻘـﺼﻮد از آﻣـﺎﻳﺶ در آﻧﺠـﺎ ﺑﻴـﺸﺘﺮ
ﻣـﺴﺎﺋﻞ .... ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻳﺪﮔﺎه آﻣﺎﻳﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺟﺎﻳﮕﺎه آن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻈﺮي
..... ﮔﻴﺮي ﻫﺎي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ را ﺗﺪارك دﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ اﻫﺪاف و
ﻣﻄﻠـﻮب ...

فهرست كتاب با موضوع: مسائل اجتماعی - ایران |خانه كتاب |ketab.org.ir|

محمدرضا شرفی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 218 صفحه - رقعی (شومیز
) - چاپ 4 سال 1386 ... 10- تدارک نظری برای بررسی مسائل اجتماعی - فرهنگی ایران.

حوزه پژوهشي معماري و شهرسازي > بخش های تحقیقاتی > مطالعات اجتماعي ...

در این بخش، از بعد نظری و بنیادی تلاش می‌شود امر اجتماعی در حوزه مسکن، معماری، ... و
کارشناسان آینده) با تدارک مباحث درسی رویکردهای جدید جهانی توسعه اجتماعی و ...
بررسی و مطالعه در زمینه تجربیات سایر کشورهای جهان در رابطه با مسائل اجتماعی ....
عوامل تکوین مجموعه های شهری در ایران و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی
آن

رزومه - حامد حاجی حیدری - دانشگاه تهران

دکتری, 1380, جامعه شناسی نظری-فرهنگی, تهران; کارشناسی ارشد, 1380, جامعه
شناسی, تهران; کارشناسی, 1387, جامعه ... "تدارک نظری برای بررسی مسائل اجتماعی
ایران.

نگاهی گذرا به زندگینامه‌ی حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای

21 مارس 2014 ... فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی در دوران ریاست جمهوری ... او در پی تصمیم بازگشت به
ایران راهی مشهد شد و برای همیشه در آن شهر اقامت گزید و ضمن ..... هاشمی رفسنجانی،
یدالله سحابی، عباس شیبانی و کاظم سامی به بحث و بررسی گذاشت. ... امام خمینی و
خواستار آگاه ساختن طلاب علوم دینی به مسائل سیاسی و اجتماعی بودند[۷۳] .

بررسی اوضاع اقتصادی ایران صد روز پس از احمدی‌نژاد - سایت خبری ...

14 دسامبر 2013 ... بررسی اوضاع اقتصادی ایران صد روز پس از احمدی‌نژاد .... و روندهای تورمی در اقتصاد
سیاسی ایران یک در هم تنیدگی معنی‌دار پیدا شده، ... انتظار از دولت جدید این است که
تمهیدی برای برون رفت از این دور باطل تدارک ببیینند. ... تصور من این است که این
افراد به حکم مبانی نظری ناقص و نارسایی که دارند، صورت مسائل را هم ...

نظام رسانه‌اي و حقوقي مطبوعات در نشريات كشور - Magiran

28 مه 2006 ... 1-اخلاق رسانه اي/مبارزه اخلاق رسانه اي با امپرياليسم فرهنگي:نوشته ... 18-بي توجهي
به تشكيل شوراي مطبوعات در ايران/دكتر كاظم معتمد نژاد،فصلنامه رسانه زمستان 1379
... 47-بررسي مسائل استقلال حرفه اي روزنامه نگاران/دكتر محمد مهدي ..... پيشينه
تاريخي وپژوهشي در اين زمينه وچارچوب نظري نوشتار،چارچوب هاي اسلامي ...

حسن سبیلان اردستانی - بررسي عملكرد سازمان صدا و سيما با رويكرد به ...

بخش اول ـمباحث نظري ... بررسي اطلاعات مربوط به سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي
ايران يكي از مواردي است كه ... اين تئوري‌ها مي‌كوشد بايدها و نبايدهاي عملكردهاي رسانه‌ها
را براساس نظام سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي حاكم بر جامعه تبيين كند. ..... در
مورد شناخت مسائل مربوط به رشد اقتصادي و توسعه اجتماعي و شيوه‌هاي جديد خبرنگاري
...

ارزش ها، اولویت ها و چشم اندازهای جوانان ایرانی+بولتن - دیدبان

7 ا کتبر 2014 ... علاوه بر بررسی جمعیت شناختی جوانان و الگوهای سنتی و اجتماعی استفاده آنان از ...
نقشی موثر و کلیدی را در تحرکات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بازی می کنند. ... یک
کل، که از تمرکز بر یک گروه خاص در آن خود داری شده) تدارک دیده شده است. .... نگرانی
برای شغل، آینده شغلی و همین طور کلیت مسائل زندگی، اولویت های ...

حسن سبیلان اردستانی - بررسي عملكرد سازمان صدا و سيما با رويكرد به ...

بخش اول ـمباحث نظري ... بررسي اطلاعات مربوط به سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي
ايران يكي از مواردي است كه ... اين تئوري‌ها مي‌كوشد بايدها و نبايدهاي عملكردهاي رسانه‌ها
را براساس نظام سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي حاكم بر جامعه تبيين كند. ..... در
مورد شناخت مسائل مربوط به رشد اقتصادي و توسعه اجتماعي و شيوه‌هاي جديد خبرنگاري
...

ﻣﻘﺪﻣﻪ واﺣﺪي ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﮐﻨﺎر ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﮐﻪ

ﺧﺎﻧﻮاده در ﮐﻨﺎر ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺟﺰاء ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد، اﺻﻠﯽ. ﺗﺮﯾﻦ. واﺣﺪي. اﺳﺖ
ﮐﻪ در آن ... ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪ. ﻫﺎي ﻗﻮﻣﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ. ﺟﺎﻣﻌﻪ. ي اﯾﺮان داﺷﺘﻪ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺮاي
ﺷﻨﺎﺧﺖ. ﺑﻬﺘﺮ رﻓﺘﺎر ﺑﺎروري در ... ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه .اﻧﺪ. ﺳﭙﺲ، ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﻫﺎي ﻣﻄﺮح. ﺷﺪه
ﺗﺪارك دﯾﺪه ﺷﺪه و ﻣﺪل ﻧﻈﺮي. ﺗﺤ. ﻘﯿﻖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس .... ﻫﺎ را در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺴﺎﺋﻞ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎروري ﺗﻐﯿﯿﺮ. داده
اﺳﺖ.

جوياي مطالب - فقر فرهنگی

فرهنگ مصرفي يا مصرف‌گرايي، فقر فرهنگي، عدم آينده‌نگري و تقريب سطح زندگي از
... در بررسي نيازهاي انساني كه فقدان آنها به فقر منجر مي‌شود مي‌توان حداقل‌هاي زندگي
همچون غذا و .... درباره فقر و محروميت دو الگوي نظري درباره اوليه كه هريك به شاخه هاي
گوناگوني .... مشکل فرهنگي ايران امروز، به ظرفي برمي گردد که مردم ايران درآن قرار
دارد.

پژوهشکده علوم اجتماعی

21 ژانويه 2017 ... مسائل ایران » ... پژوهشكده علوم اجتماعي داراي سه گروه پژوهشي فعال مي‌باشد كه
عبارتند از: 1. ... مسايل اجتماعي ايران. 5. ... در بخش خدمات تخصصي نيز 45 همايش،
كارگاه تخصصي و نشست علمي‌ را تدارك و به انجام رسانده است که از جمله همايش‌هاي عمده‌ي
... بررسي نگرش‌ها و ارزش‌هاي اجتماعي فرهنگي مردم سيستان و بلوچستان.

پژوهش در نقشه مهندسی فرهنگی | نشریه زمانه

ازاین‌رو، طرح نقشۀ مهندسی فرهنگی کشور به مثابۀ یک نیاز و ضرورت نیز در سایۀ
پژوهش ... فکری و احساسی محیط بر وضعیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی
است، در ... واقعیت، پیش‌نویسی برای تدارک ساختار یک نقشه برای مهندسی فرهنگی
کشور ... جامع و منسجم «نظام» [مدیریت] فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مبانی
نظری و ...

پرتال جامع علوم انسانی - علوم اجتماعی، فمینیسم و انگاره مرد محوری

هرچند مدت طولانی از تأسیس رشته مطالعات زنان در دانشگاه‌‌‌های ایران نمی‌گذرد، لیکن
بررسی‌‌های ... الزامات و مقتضیات ماهوی این رشته و نیز ویژگی‌‌های فرهنگی، اجتماعی
جامعه ایران است. ... و چه نگرش و طریق‌های را برای حل مسائل اجتماعی زنان پیشنهاد
می‌کند؟ .... با این رویکرد، فمینیست‌ها در زمره‌ی منتقدان علوم اجتماعی ظاهر شده و با
بررسی تأثیر ...

رادیو بی‌بی‌سی و تدارک حزب لنینی!!! - رفاقت کارگری

1 ا کتبر 2015 ... بررسی نظری - سیاسی ... موضوع این نوشته بررسی دفاع مازیار رازی از لنینیسم در
برنامه‌ی پرگار ... رادیو BBC نه تنها بیننده‌‌ی بسیار فراوانی در ایران دارد و از نفوذ
بسیار زیادی در ... گرچه بنیان‌های طبقاتی همه‌ی آن دست‌آوردهای فرهنگی و مبارزاتی و ...
که استالین مسئولیت کمیسر خلق برای مسائل ملل را به‌عهده بگیرد.

گذار سیاسی افغانستان از مسیر فرهنگ - روزنامه ایران

2 نوامبر 2015 ... با عطف به این امر فهم تحولات سیاسی و اجتماعی افغانستان ریشه در ... است که
پژوهشگران ایرانی توجهی جدی به سیاستگذاری‌های فرهنگی و اجتماعی این ... حتی
مضامین فرهنگ و عرفان خراسان مانند دیگردوستی، راستی، بلند نظری و تسامح و
بردباری در ... به طور اختصاصی به بررسی مسائل سیاسی و اجتماعی جدید بپردازند؟

ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺑﺮ آﻣﺎﻳﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺮزﻣﻴﻦ و ﺟﺎﻳﮕﺎه آن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ

ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻈﻠﻮﻣﻴﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ در اﻳﺮان و اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎ ... اﻣـﺎ ﻣﻘـﺼﻮد از آﻣـﺎﻳﺶ در آﻧﺠـﺎ ﺑﻴـﺸﺘﺮ
ﻣـﺴﺎﺋﻞ .... ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻳﺪﮔﺎه آﻣﺎﻳﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺟﺎﻳﮕﺎه آن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻈﺮي
..... ﮔﻴﺮي ﻫﺎي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ را ﺗﺪارك دﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ اﻫﺪاف و
ﻣﻄﻠـﻮب ...

گذار سیاسی افغانستان از مسیر فرهنگ - ایران آنلاین

2 نوامبر 2015 ... با عطف به این امر فهم تحولات سیاسی و اجتماعی افغانستان ریشه در ... است که
پژوهشگران ایرانی توجهی جدی به سیاستگذاری‌های فرهنگی و اجتماعی این ... حتی
مضامین فرهنگ و عرفان خراسان مانند دیگردوستی، راستی، بلند نظری و تسامح و
بردباری در ... به طور اختصاصی به بررسی مسائل سیاسی و اجتماعی جدید بپردازند؟

جریان شناسی فکری یا گریز از تفکر؟! - سیمافکر

گو اینکه مخاطبان «جریان شناسی فکری» در تدارک مبارزه یا مقابله عملی خاص هستند
و ... توجه به «جریان شناسی صاحبنظران» به جای «تنقیح مسائل نظری» دانشجویان را
به ... که فضای فرهنگی یعنی زمینه رشد و شکوفا شدن اندیشه و احساس او را می سازند.
... از گروه های سیاسی معاصر ایران جایی بین جامعه شناسی سیاسی و «اندیشه سیاسی»
...

رزومه - حامد حاجی حیدری - دانشگاه تهران

دکتری, 1380, جامعه شناسی نظری-فرهنگی, تهران; کارشناسی ارشد, 1380, جامعه
شناسی, تهران; کارشناسی, 1387, جامعه ... "تدارک نظری برای بررسی مسائل اجتماعی
ایران.

گونه شناسي مسائل اجتماعي جوانان ايران با تاكيد بر وضعيت دختران ...

از همين رو تدارك نوعي زمينه نظري براي ورود به بحـث از مسـائل اجتماعي در چنين ... را در
بررسي مسأله مورد بررسي يعني مسائل اجتماعي جوانان به طور عام و مسائل اجتماعي .....
فرهنگي اقتصادي ميان تهران و ساير كلان شهرهاي ايران با بقيه شهرهاي كوچك تر و ...

تدارک نظری برای بررسی مسائل - پروژه ها - کتاب

تدارک نظری برای بررسی مسائل اجتماعی فرهنگی ایران. دانلود کتاب تدارک نظری
برای بررسی مسائل اجتماعی فرهنگی ایران نوشته ی حامد حاجی حیدری عنوان : تدارک ...

کتاب تدارك نظری برای بررسی مسائل اجتماعی فرهنگی ایران - قیمت ...

کتاب تدارك نظری برای بررسی مسائل اجتماعی فرهنگی ایران محدوده قیمت از 31000
تومان از فروشگاه Pubiran.ir پاب ایران.

کلیدواژه ها: دو فصلنامه تاریخ شفاهی، شامره 2 - کتابخانه ملی

اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران، دکتر محمد جواد مرادی نیا. پژوهشگر تاریخ
... بررسی محورهای نظری ارتباط مطالعات اجتماعی و تاریخ شفاهی در راستای گرایش
اقتصاد؛. 2. ... می گذارند و مسائل شان را با هم دیگر در میان می گذارند. این خود ....
بایگاني ها، اشکال تاریخ نویسي، و فضاي فکري و فرهنگي که ایجاد مي شود سیاست
گذاري هاي.

ژئومورفولوژی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

امروزه ژئومورفولوژی در دانشگاه‌های دنیا به‌عنوان زیرشاخه‌ای از علوم زمین و در ایران نیز
به ... از سوی دیگر بررسی مسائل ژئومورفولوژی و نتایج حاصل از تحقیقات آن در
بسیاری ..... ژئومورفولوژی نظری (محض) نیز متشکل از ژئومورفولوژی ساختمانی و (
دینامیک ..... گردشگری از عوامل اصلی توسعه پایدار در سطوح اقتصادی، اجتماعی،
فرهنگی و ...

جوياي مطالب - فقر فرهنگی

فرهنگ مصرفي يا مصرف‌گرايي، فقر فرهنگي، عدم آينده‌نگري و تقريب سطح زندگي از
... در بررسي نيازهاي انساني كه فقدان آنها به فقر منجر مي‌شود مي‌توان حداقل‌هاي زندگي
همچون غذا و .... درباره فقر و محروميت دو الگوي نظري درباره اوليه كه هريك به شاخه هاي
گوناگوني .... مشکل فرهنگي ايران امروز، به ظرفي برمي گردد که مردم ايران درآن قرار
دارد.

کتاب تدارك نظری برای بررسی مسائل اجتماعی فرهنگی ایران - قیمت ...

کتاب تدارك نظری برای بررسی مسائل اجتماعی فرهنگی ایران محدوده قیمت از 31000
تومان از فروشگاه Pubiran.ir پاب ایران.

تدارک نظری برای بررسی مسائل - پروژه ها - کتاب

تدارک نظری برای بررسی مسائل اجتماعی فرهنگی ایران. دانلود کتاب تدارک نظری
برای بررسی مسائل اجتماعی فرهنگی ایران نوشته ی حامد حاجی حیدری عنوان : تدارک ...

جامعه شناسی سیاسی ایران - ویستا

مطالعه جامعه شناسی سیاسی ایران به لحاظ قالب‌های نظری به نگرش‌های : تاریخی، اثبات
.... با انقلاب فرهنگی ، جامعه دانشگاهی وفرهنگی وارد مرحله جدیدی شد كه پیش از این
نبود. ... به بررسی مسایل جمعیتی ، تحرك اجتماعی، نخبگان، اخلاق و فرهنگ
پرداختهاند كه .... اوضاع اجتماعی دوره صفوی كه دیوانسالاری متمركز استبداد شرقی عهده
دار تدارك ...

11 بررسي عملکردي ديوار برشي فولادي نازک در قابهاي

نهضت رفتارگرایی

55 مقایسه آزمایشگاهی رفتار ستونهای استوانه ای

کتاب اصول آموزش والیبال 2 دکتر محمد رضا اسد زهره

پاورپوینت اهداف و راهبردها در چشم انداز شهری

نقد داستان کوتاه Federigos Falcon by Giovanni Boccaccio

کنترل موجودی 1و2

دانلود رایگان کارت ویزیت لایه باز کد 01

گچ، انواع گچ، اندودهای گچ و ... ***

دانلود تحقیق وب سرویس و ویروس های اینترنتی